Säännöt

Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Nuorten Kuoroliitto ry, kotipaikka Helsinki ja kieli suomi.

Tarkoitus ja toiminta

Liiton tarkoituksena on olla lapsi- ja nuorisokuoroyhdistysten valtakunnallisena yhdyssiteenä sekä työskennellä lasten ja nuorten kuoromusiikin harrastuksen edistämiseksi ja tukemiseksi maassamme. Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto
– edistää lasten ja nuorten musiikkikasvatusta valtakunnallisen neuvonta-, opetus-, valmennus- ja kasvatustyön kautta
– tekee työtä lapsi- ja nuorisokuorojen perustamiseksi
– tuottaa, julkaisee ja tekee tunnetuksi alansa uutta ohjelmistoa ja materiaalia
– tiedottaa alansa ajankohtaisista tapahtumista ja suuntauksista
– järjestää valtakunnallista, kansainvälistä ja alueellista koulutusta, kursseja, musiikkitapahtumia, kilpailuja ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia
– tekee ja edistää koti- ja ulkomaisten lapsi- ja nuorisokuorojen sekä musiikkijärjestöjen välistä yhteistyötä
– tekee aloitteita ja esityksiä lasten ja nuorten musiikkiharrastuksen edistämiseksi
– voi myöntää taloudellista tukea jäsenyhdistystensä toteuttamiin projekteihin.

Toimintansa tukemiseksi liitto voi, hankkiessaan tarvittaessa asianmukaisen luvan,
– ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää keräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia sekä myydä kannatustuotteita
– omistaa kiinteistöjä, irtainta omaisuutta, arvopapereita sekä perustaa rahastoja
– hankkia varoja harjoittamalla pienimuotoista tarkoitukseensa soveltuvaa kustannustoimintaa sekä harjoittaa julkaisutoimintaa
– järjestää maksullisia koulutuksia, tapahtumia, konsertteja ja muita vastaavia musiikkitilaisuuksia.

Jäsenet

Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi liittohallitus hyväksyä
– rekisteröidyt lapsi- ja nuorisokuoroyhdistykset tai sellaisten rekisteröidyt kannatusyhdistykset,
– julkisoikeudellisten yhteisöjen ja laitosten yhteydessä toimivat oikeuskelpoiset lapsi- ja nuorisokuorot, sekä
– ulkomailla toimivat oikeuskelpoiset lapsi- ja nuorisokuorot.

Liiton oppilaitosjäseniksi voi liittohallitus hyväksyä oppilaitosten, opistojen ja seurakuntien yhteydessä toimivat lapsi- ja nuorisokuorot.

Liiton MunKuoro-jäseneksi voi liittohallitus hyväksyä kaikkien edellä mainittujen lisäksi yksittäisen henkilön.

Liiton kannattajajäsen voi olla henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka liiton hallitus kannattajajäseneksi hyväksyy.

Liiton kunniajäseneksi voi liittohallitus kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut lapsi- ja nuorisokuorolaulun hyväksi ja edistänyt liiton pyrkimyksiä.

Liiton kunniapuheenjohtajaksi, jona voi olla yksi henkilö kerrallaan, voi liittokokous kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut liiton puheenjohtajana. Päätöksen kunniajäsenen ja kunniapuheenjohtajan kutsumisesta tulee olla yksimielinen.

Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liittohallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti liittokokouksen pöytäkirjaan. Liittohallitus voi erottaa liitosta jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksun maksamatta tai muulla tavoin toiminut vastoin näitä sääntöjä tai liiton tarkoitusperiä.

Jäsenmaksut ja velvollisuudet

Liiton varsinaisen jäsenen, oppilaitosjäsenen, MunKuoro-jäsenen ja kannattajajäsenen on vuosittain suoritettava liitolle varsinaisen liittokokouksen päättämä jäsenmaksu ja pyydettäessä toimittaa vuosittain liitolle tarvittavat tiedot toiminnastaan. MunKuoro-jäsenen tulee sitoutua toiminnassaan MunKuorojen yhteisiin periaatteisiin ja arvoihin.

Liiton toimielimet

Liiton toimielimet ovat liittokokous ja liittohallitus.

Liittokokous

Varsinainen liittokokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä hallituksen lähemmin päättämänä ajankohtana. Ylimääräinen liittokokous pidetään edellisen liittokokouksen päättämänä aikana tai milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kolmasosa liiton jäsenistä sitä ilmoitettua tarkoitusta varten hallitukselta pyytää. Liittokokouksen kutsuu koolle liittohallitus vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille postitse tai sähköpostitse lähetettävällä kirjallisella kutsulla. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltäväksi tulevat asiat.

Varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– esitetään kertomus toimintavuodesta, toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös,

– päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille,

– määrätään jäsenmaksujen ja kannattajajäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi,

– määrätään liittohallituksen palkkioiden ja korvausten suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi,

– vahvistetaan vuoden toimintasuunnitelma ja puitetalousarvio,

– toimitetaan hallituksen puheenjohtajan, joka toimii myös liiton puheenjohtajana, vaali

– toimitetaan liittohallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali,

– valitaan yksi toiminnan- tai tilintarkastaja ja tälle varahenkilö,

– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Asioista, jotka jäsenet haluavat varsinaisen liittokokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä kirjallinen esitys liittohallitukselle edellisen vuoden loppuun mennessä.

10§

Kukin varsinainen jäsen on oikeutettu lähettämään liittokokoukseen yhden (1) edustajan jokaista alkavaa 25 jäsenmaksunsa maksanutta jäsenyhteisön jäsentä kohti edellisen vuoden jäsenmaksusuorituksen mukaisesti. Kullakin edustajalla on yksi (1) ääni, mutta edustaja voi valtakirjalla äänestää kaikilla yhdistyksensä äänillä.

Kukin oppilaitosjäsen on oikeutettu lähettämään liittokokoukseen yhden (1) edustajan, jolla on käytössään yksi (1) ääni. Kukin MunKuoro-jäsen on oikeutettu lähettämään liittokokoukseen yhden (1) edustajan, jolla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Kukin edustaja tarvitsee kokoukseen osallistuakseen jäsenyhteisön valtakirjan, joka tulee toimittaa Nuorten Kuoroliiton toimistoon viimeistään kokouskutsussa mainittuun päivämäärään mennessä. Reaaliaikainen etäosallistuminen liittokokoukseen ja äänestäminen siinä on mahdollista, jos hallitus niin päättää.

Hallituksen jäsenillä ja liiton toimihenkilöillä on oikeus olla läsnä liittokokouksessa ja käyttää siinä puheoikeutta.

Liiton kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä sekä kannattajajäsenellä on liittokokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Liittokokouksen avaa liiton puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokoukselle valitaan puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Liittokokouksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaaleissa käytetään suljettua lippuäänestystä, jos yksikin edustaja sitä vaatii.

Liittohallitus

11§

Liittohallitukseen kuuluu varsinaisen liittokokouksen valitsema puheenjohtaja, josta voidaan käyttää nimitystä liiton puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.

Liittohallitus valitsee keskuudestaan yhden (1) varapuheenjohtajan.

Liittohallitus valitsee sihteerin joko keskuudestaan tai ulkopuoleltaan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Hallitus voi perustaa asiantuntijaelimiä ja työryhmiä, jotka hallitukselle vastuuvelvollisina hoitavat niille annetut tehtävät.

Liittohallituksen tehtävänä on sääntöjen puitteissa:
– edustaa liittoa
– hoitaa liiton varoja ja omaisuutta
– laatia ja valmistella vuosittain liiton toimintakertomus ja tilinpäätös sekä antaa ne toiminnan- tai tilintarkastajan lausunnon ohella liittokokoukselle
– valmistella ja esittää liiton kokouksissa käsiteltävät asiat ja toimeenpanna liiton kokousten päätökset
– ottaa ja vapauttaa liiton toimihenkilöt sekä vahvistaa heidän palkkauksensa ja työsuhteensa muut ehdot
– valita jäsenet tarpeellisiin asiantuntijaelimiin ja työryhmiin sekä valita edustaja Sulasol ry:n liittokokoukseen
– myöntää liiton ansio- ja kunniamerkit sekä päättää muista kunnianosoituksista
– hyväksyä varsinaiset jäsenet, oppilaitosjäsenet, MunKuoro-jäsenet ja kannattajajäsenet sekä kutsua kunniajäsenet.

Liiton nimenkirjoittaminen

12§

Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä liittohallituksen jäsenen tai sen määräämän toimihenkilön kanssa.

Tilinpäätös ja tilintarkastus

13§

Liiton tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit, hallituksen laatima toimintakertomus ja muut liiton hallintoa koskevat asiakirjat tulee toimittaa toiminnan- tai tilintarkastajalle ennen varsinaista liittokokousta. Tarkastuskertomus tulee jättää liittohallitukselle ennen varsinaista liittokokousta.

Sääntöjen muuttaminen

14§

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä varsinaisessa liittokokouksessa, jos siitä on ilmoitettu kokouskutsussa ja vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksen äänestyksessä annetuista äänistä ehdotusta kannattaa.

Liiton purkaminen

15§

Liiton purkamisesta koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan, että erikseen sitä tarkoitusta varten kutsutussa liittokokouksessa annetuista äänistä vähintään viisi kuudesosaa (5/6) kannattaa liiton purkamista. Päätös on vahvistettava aikaisintaan kuukausi sen jälkeen pidettävässä kokouksessa vähintään samalla ääntenenemmistöllä. Jos liitto purkautuu, sen varat on käytettävä lasten ja nuorten kuoromusiikin edistämiseksi viimeisen liittokokouksen päättämällä tavalla.

Tilaa jäsenkirje

Tilaa jäsenkirjeet suoraan sähköpostiisi liittymällä postituslistallemme. Kirjoita sähköpostiosoitteesi viereiseen laatikkoon ja lähetä sähköpostiosoitteesi.